تركيب پلايوود و روسي.

شيشه مرغوب با ابزار اينگِريو.

دست ساز.

خراطي دستي.

تك رنگ.

تك ساخت.

رنگ دستي الماني.

گارانتي ١٠ ساله.