تركيب پلايوود المان و روس.

دست ساز.

تك ساخت.

تك رنگ.

رنگ دستي آلماني.

گارانتي ١٠ ساله.