تركيب پلايوود و بلوط كانادايي و پِرِس حصير و راش.

تك رنگ.

تك ساخت.

دست ساز.

رنگ دستي الماني.

گارانتي ١٠ ساله.