تركيب پلايوود و راش المان همراه با پِرِس حصير.

تك ساخت.

دست ساز.

تك رنگ.

رنگ دستي الماني.

گارانتي ١٠ ساله.