تركيب پلايوود آلمان با راش.

دست ساز.

خراطي دستي.

تك رنگ.

تك ساخت.

رنگ دستي الماني.

گارانتي ١٠ ساله.