کنسول و میز و آینه و دست ساز های چوبی ویژه

كنسول برانوش

دست ساز ویژه|

تركيب پلايوود و راش المان همراه با پِرِس حصير. تك ساخت. دست ساز. تك رنگ. رنگ دستي الماني. گارانتي ١٠ ساله.

كنسول ژالان

دست ساز ویژه|

تركيب پلايوود المان و راش. خراطي دستي. دست ساز. تك ساخت. تك رنگ. رنگ دستي الماني. گارانتي ١٠ ساله.

كنسول و آينه كابان

دست ساز ویژه|

تركيب پلايوود المان و روس. خراطي دستي. دست ساز. تك ساخت. تك رنگ. رنگ دستي الماني. گارانتي ١٠ ساله.

دراور يوشيتا

دست ساز ویژه|

تركيب پلايوود المان و روس. دست ساز. تك ساخت. تك رنگ. رنگ دستي آلماني. گارانتي ١٠ ساله.

كنسول رابو

دست ساز ویژه|

تركيب پلايوود آلمان با راش. دست ساز. خراطي دستي. تك رنگ. تك ساخت. رنگ دستي الماني. گارانتي ١٠ ساله.

جلو مبل كهبُد

دست ساز ویژه|

چوب طبيعي جنگلي با پايه گردو. تزيين با سرب. دست ساز. تك رنگ. تك ساخت. رنگ دستي الماني. گارانتي ١٠ ساله.

كنسول آرتمن

دست ساز ویژه|

تركيب پلايوود و بلوط كانادايي و پِرِس حصير و راش. تك رنگ. تك ساخت. دست ساز. رنگ دستي الماني. گارانتي ١٠ ساله.

كنسول آينه ارتام

دست ساز ویژه|

تركيب پلايوود زد آب آلمان و روسي. آينه مرغوب با ابزار اينگِريو. دست ساز. خراطي دستي. تك رنگ. تك ساخت. رنگ دستي الماني. گارانتي ١٠ ساله.

بوفه ويترين آنوش

دست ساز ویژه|

تركيب پلايوود و روسي. شيشه مرغوب با ابزار اينگِريو. دست ساز. خراطي دستي. تك رنگ. تك ساخت. رنگ دستي الماني. گارانتي ١٠ ساله.